5 mai, CCA

Maison A


Maison A, Tokyo, 2006
Office of Ryue Nishizawa

Takashi Homma, photographe. © Takashi Homma.

Ken’ichi Suzuki, photographe. © Ken’ichi Suzuki.

Hisao Suzuki, photographe. © Hisao Suzuki.

Digg!

Aucun commentaire