Read in:

ᑎᑎᕋᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅ ᐃᓄᐃᒃ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂᒃ

ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑕᐅᔪᑦ ᑑᒪᓯ ᑯᑦᓗᒃᒧᑦ

ᑐᒪᓯ ᑯᑦᓗᒃ, ᐊᐳᑎ ᐃᓪᓗᖅ, 1980 © Avataq Cultural Institute and Willie Thomassie Sr.

ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1902-ᖑᑎᓪᓗᒍ ᑲᖏᖅᓲᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂᑦ, ᓄᓇᕕᒃᒥᑦ, ᑑᒪᓯ ᑯᑦᓗᒃ ᖃᐅᔨᒪᔨᒻᒪᕆᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᒻᒪᕆᐅᓪᓗᓂᓗ. ᓄᓇᒋᓚᐅᖅᑕᒥᓂᒃ ᑎᑎᕋᐅᔭᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦᑎᒍᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦᑎᒍᓪᓗ ᐅᓂᒃᑳᖅᑲᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᓇᓱᒃᖢᓂ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑕᒥᓂᒃ, ᐃᒻᒪᖄ 1200-ᖑᔪᓂᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑕᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓱᑦ ᓴᓇᖑᐊᖅᑕᖏᑦ ᐱᑕᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᕆᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᐊᒥᓱᐊᓗᐃᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᕙᑕᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᓕᕆᕕᒃᒥᑦ ᐱᓯᒪᔭᐅᔪᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐱᓯᒪᔪᑦ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᓴᓇᐅᒐᓂᒃ ᓄᓇᕕᖕᒥᐅᑕᓂᒃ.

ᑑᒪᓯ ᑯᑦᓗᒃ ᐊᒪᐅᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᕋ. ᑕᑯᓚᐅᖅᓯᒪᖏᒃᑲᓗᐊᖅᖢᒍᓗ, ᐅᑭᐅᑦ ᖁᓕᑦ ᑐᖁᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᒐᒪ, ᐊᖓᔪᒃᓯᖅᐹᖅ ᐊᕐᓇᖃᑎᒪ ᐅᖃᐅᑎᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒫᖓ ᑎᔅᓯᓈᕿᕙᓚᐅᖅᓯᒪᔪᕉᖅ. ᑕᕙᓃᖦᖢᖓ ᐊᕙᑕᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕐᕕᐊᓂᑦ ᑕᐅᑐᒃᖢᖓ ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ, ᐅᔾᔨᕈᔪᓚᐅᖅᐳᖓ, ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᓲᕐᓗ ᒪᕐᕈᐃᓕᖓᔪᓂᒃ ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑯᑦ: ᓯᕗᓪᓕᖅ ᐃᓅᓯᕆᓚᐅᖅᑕᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᖏᑦᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᒡᓕᐊ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᑕᒪᐅᖓᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓄᑦ ᐃᓅᓯᖃᖅᖢᓂ.

ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓅᓯᕆᓚᐅᖅᑕᖏᑦ ᐱᐅᒋᒻᒪᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᒃᑲ. ᐊᑦᑕᒪ ᐅᖃᐅᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔮᖓ ᖃᓄᖅ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓄᓇᓖᑦ ᓄᓇᕕᒃᒥᑦ ᓄᓇᓕᒋᔭᐅᓕᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᓂᐅᕕᖅᑎᒃᑯᑦ ᕼᐊᑦᓴᓐ ᐸᐃ ᐱᑕᖃᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓂᐅᕕᕆᐊᕐᕕᐅᕙᒃᖢᑎᒃ. ᐊᑦᑕᒐ ᐱᔪᒪᓚᐅᖅᓯᔫᒐᓗᐊᖅ ᑲᖏᖅᓱᕐᒥᑦ ᓄᓇᓕᒋᔭᐅᓕᖅᑐᖅ ᑕᒫᓃᒋᐊᖃᓚᐅᕐᓂᖓᓂᒃ ᕿᙳᐊᕐᒥᑦ, ᑕᒫᓃᑦᑐᖅ ᑰᖕᒥᑦ ᐃᖃᓗᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᑦ. ᑕᑯᓪᓗᒋᑦ ᑑᒪᓯ ᑯᑦᓘᑉ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑕᖏᑦ ᓄᓇᒦᖑᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᐊᐅᓛᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᕙᓐᓄᑦ ᖁᕕᐊᒋᒻᒪᕆᓚᐅᖅᑕᒃᑲ - ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒡᓕ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᒥᐊᕐᓂᒃ ᐅᓯᓪᓗᑎᒃ ᕿᒧᒃᓯᒃᑯᑦ ᐊᐅᓛᖑᐊᖅᑐᑦ. ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᖃᑦᑕᖏᒻᒪᑕ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐃᓅᓯᕆᔭᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐳᐃᒍᖃᑦᑕᓕᖅᑐᒍᑦ: ᖃᓄᕐᓕ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒪᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᕿᒥᓂ ᐊᑐᖏᖢᑎᒃ ᐊᐅᓛᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂᒃ?

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖑᓇᓱᒃᐸᒃᖢᑎᒃ ᐃᖃᓗᒐᓱᒃᐸᒃᖢᑎᒡᓗ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᒥᓂᒃ, ᑕᒪᒃᑯᑎᑐᓇᐅᖏᑦᑐᕐᓕ ᓲᕐᓗ ᐅᕙᖓᑎᑐᑦ ᓴᓇᖃᑦᑕᖅᖢᑕ ᓴᓇᕕᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᓕᒡᔪᐊᕐᒥᑦ. ᐊᔪᕐᓇᕋᔭᖅᑐᒃᓴᐅᕗᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓄᐊᓚᐅᖅᓯᒪᖏᑦᑐᓄᑦ ᓇᐹᖅᑐᖃᖏᑦᑐᒧᑦ ᑐᑭᓯᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓗ ᐃᓚᒌᖕᓂᖏᑦᑎᒍᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑑᒪᓯᐅ ᑯᑦᓘᑉ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑕᖏᑦᑎᒍᑦ ᖃᐅᔨᔾᔪᒥᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑕᑯᓗᑎᒃ.

ᐃᓚᖏᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑕᖏᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᕗᑦ ᐃᒡᓗᕕᒐᖑᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᑦᑎᑐᑦ ᓴᓇᓯᒪᔪᑦ ᓴᓇᔾᔪᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᒻᒪᕆᖏᑦᑎᒍᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᖏᓪᓗᑎᒃ. ᐊᓯᖏᓪᓗ ᑕᑯᒃᓴᐅᒋᓪᓗᑎᒃ ᓯᓚᓯᐅᑎᖑᐊᑦ, ᑯᐊᐸᒃᑯᓪᓗ ᓂᐅᕕᕐᕕᖓ ᓄᑖᖑᓪᓗᓂ, ᐃᓄᐃᓪᓗ ᖁᑭᐅᑎᖃᓕᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᑦ ᓴᓇᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᕿᔪᖕᓂᒃ. ᑑᒪᓯ ᖁᑦᓘᑉ ᓴᓇᔭᖏᑦ ᐊᓐᓂᕐᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐅᕗᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᓲᕐᓗ ᐅᕙᖓᑎᑐᑦ ᖃᐅᔨᑦᑎᐊᕈᒪᓪᓗᖓ ᐃᓚᒪᒃ ᐱᐅᓯᕆᕙᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕕᓂᖏᓐᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᒋᕗᑦ ᐃᓄᖕᒧᑦ ᑕᐃᒪᖓᓂᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓅᓯᖏᑦ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᕕᒃᒥᑦ. ᑕᐃᒪᓕ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓴᓇᔨᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕕᖕᒥᑦ, ᑎᑎᕋᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓄᐊᓕᓵᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᒪᐅᕐᒪ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑕᖏᑦ ᓴᓇᖑᐊᒐᖏᓪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᕗᑦ ᑐᑭᖃᑦᑎᐊᖅᖢᑎᒡᓗ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐃᓅᓯᕆᔭᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ.

ᑐᒪᓯ ᑯᑦᓗᒃ, ᐊᐳᑎ ᐃᓪᓗᖅ, 1980 © Avataq Cultural Institute and Willie Thomassie Sr.

ᑐᒪᓯ ᑯᑦᓗᒃ, ᐊᖁᐃᒪᕕᒻᒥ, 1980 © Avataq Cultural Institute and Willie Thomassie Sr.

ᑐᒪᓯ ᑯᑦᓗᒃ, ᒪᙯᓐᓂᖅ, 1980 © Avataq Cultural Institute and Willie Thomassie Sr.

ᑐᒪᓯ ᑯᑦᓗᒃ, ᒪᙯᓐᓂᖅ, 1980 © Avataq Cultural Institute and Willie Thomassie Sr.

ᑐᒪᓯ ᑯᑦᓗᒃ, ᓂᖀᑦ, 1980 © Avataq Cultural Institute and Willie Thomassie Sr.

ᑐᒪᓯ ᑯᑦᓗᒃ, ᐊᓯᖏᑦ, 1980 © Avataq Cultural Institute and Willie Thomassie Sr.

ᑐᒪᓯ ᑯᑦᓗᒃ, ᐱᓕᕆᔪᖅ, 1980 © Avataq Cultural Institute and Willie Thomassie Sr.

ᑐᒪᓯ ᑯᑦᓗᒃ, ᐊᐳᑎ ᐃᓪᓗᖅ, 1980 © Avataq Cultural Institute and Willie Thomassie Sr.

ᑐᒪᓯ ᑯᑦᓗᒃ, ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ, 1980 © Avataq Cultural Institute and Willie Thomassie Sr.

1
1

Sign up to get news from us

Email address
First name
Last name
By signing up you agree to receive our newsletter and communications about CCA activities. You can unsubscribe at any time. For more information, consult our privacy policy or contact us.

Thank you for signing up. You'll begin to receive emails from us shortly.

We’re not able to update your preferences at the moment. Please try again later.

You’ve already subscribed with this email address. If you’d like to subscribe with another, please try again.

This email was permanently deleted from our database. If you’d like to resubscribe with this email, please contact us

Please complete the form below to buy:
[Title of the book, authors]
ISBN: [ISBN of the book]
Price [Price of book]

First name
Last name
Address (line 1)
Address (line 2) (optional)
Postal code
City
Country
Province/state
Email address
Phone (day) (optional)
Notes

Thank you for placing an order. We will contact you shortly.

We’re not able to process your request at the moment. Please try again later.

Folder ()

Your folder is empty.

Email:
Subject:
Notes:
Please complete this form to make a request for consultation. A copy of this list will also be forwarded to you.

Your contact information
First name:
Last name:
Email:
Phone number:
Notes (optional):
We will contact you to set up an appointment. Please keep in mind that your consultation date will be based on the type of material you wish to study. To prepare your visit, we'll need:
  • — At least 2 weeks for primary sources (prints and drawings, photographs, archival documents, etc.)
  • — At least 48 hours for secondary sources (books, periodicals, vertical files, etc.)
...